Convent

«PLUS» en Yves De Smet. Ideologie, kameraadschap en rivaliteit op het speelveld van de Gentse kunst tussen 1965 en 1970

29.0405.06 2022

In deze tentoonstelling wordt stilgestaan bij de activiteiten die de jonge Gentse kunstenaar Yves De Smet vanaf 1965 organiseert onder de noemer «PLUS». Het symbool staat voor een waar ideologisch programma: "Indien u denkt positief te denken en voor u durft te kijken, indien u opbouwend werk verricht of wenst te verrichten, indien u de toekomst niet meer wenst uit te stellen, maar vandaag reeds durft aan te snijden, indien u bewust alle dimensies beleeft, dan zijn deze avonden voor u bestemd," schrijft De Smet wanneer hij op het einde van 1965 een aantal gespreksavonden en evenementen op touw zet. «PLUS» is niet alleen figuurlijk 'constructief', de plastische taal van De Smet en zijn nauwe medestanders, onder wie Willy Plompen en Jan Van Den Abbeel, is dat ook letterlijk. De Smet en co verkennen alle aspecten van de geometrische abstractie en doen ook experimenten op het vlak van de Op-art.

Tussen 1965 en 1968 organiseert Yves De Smet niet minder dan tien «PLUS»-manifestaties waarbij hij naast Gentse ook diverse binnen- en buitenlandse kunstenaars betrekt. Aan de hand van documenten en foto's wordt in de expositie de geschiedenis van «PLUS» gereconstrueerd — vanaf de «PLUS»-avonden in 1965 tot aan de groepsexpo in het Palazzo Frescobaldi (Firenze) in 1968. De gepresenteerde kunstwerken zijn gerelateerd aan een vroege tentoonstelling, «PLUS» met opzet, die in december 1966 plaatsvindt in de Wandelgalerij R20 in het Sint-Lucasinstituut (Gent). Het septet dat in «PLUS» met opzet aantreedt, is een onuitgegeven combinatie. Jonge kunstenaars van Sint-Lucas (Yves De Smet (°1946), Gerard Geerinckx (°1943) en Albert Rubens (°1944)) exposeren naast pas afgestudeerden van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Willy Plompen (°1942) en Jan Van Den Abbeel (°1943)), en twee senioren: Amédée Cortier (°1921) en René Heyvaert (°1929).

Na 1968 worden nog diverse pogingen ondernomen om de samenwerking te continueren. Om diverse redenen komt aan het «PLUS»-project én de vriendschap tussen Yves De Smet, Willy Plompen en Jan Van Den Abbeel een einde. Yves De Smet begint in 1969 samen met zijn echtgenote Jenny Van Driessche met een galerie, Plus-Kern. Willy Plompen en Jan Van Den Abbeel komen in 1969 en 1970 wel nog tot enkele opmerkelijke gezamenlijke realisaties.

De tentoonstelling «PLUS» en Yves De Smet, samengesteld door Koen Brams, kadert in het meerjarig onderzoeksproject Gent, speelveld van de beeldende kunst (1957-1987) (KASK & Conservatorium (HOGENT - Howest)) van Godart Bakkers, Koen Brams, Wouter De Vleeschouwer, Sofie Frederix en Naninga Lens.

In het kader van de tentoonstelling produceert Escautville een gelijknamige film, naar een concept van Koen Brams, en gerealiseerd door Lisa Spilliaert.

Naar aanleiding van «PLUS» en Yves De Smet brengt Posture Editions (www.posture-editions.com) een gelijknamige publicatie uit: Posture Pockets N° 1 (19.5 x 13 cm, 160 p.). ISBN: 978 94 9126 250 0. Prijs: € 25.

De tentoonstelling, de film en het boek zijn tot stand gekomen met steun van KASK & Conservatorium (HOGENT - Howest), Posture Editions, de stad Gent en de Vlaamse overheid.

--

«PLUS» and Yves De Smet. Ideology, camaraderie, and rivalry on the playing field of Ghent art between 1965 and 1970

This exhibition reflects on the activities that the young Ghent artist Yves De Smet has been organizing since 1965 under the name "PLUS". The symbol stands for a true ideological program: "If you think positively and dare to look ahead, if you do or want to do constructive work, if you no longer want to postpone the future but dare to address it today, if you consciously experience all dimensions, then these evenings are for you," writes De Smet when he sets up a number of discussion evenings and events at the end of 1965. "PLUS" is not only figuratively ‘constructive’, the visual language of De Smet and his close associates, including Willy Plompen and Jan Van Den Abbeel, is also literally so. De Smet and co explore all aspects of geometric abstraction, and experiment in the field of Op-art.

Between 1965 and 1968, Yves De Smet organized no less than ten "PLUS"-events in which he involved not only Ghent artists but also various national and international ones. By means of documents and photographs, the exhibition reconstructs the history of "PLUS" - from the "PLUS"-evenings in 1965 to the group exhibition in the Palazzo Frescobaldi (Florence) in 1968. The artworks presented are related to an early exhibition, “PLUS” met opzet (“PLUS on purpose”), which took place in December 1966 in the R20 Wandelgalerij (“walking gallery”) in the Sint-Lucas institute (Ghent). The septet that appears in "PLUS" met opzet, is an unpublished combination. Young artists of Sint-Lucas (Yves De Smet (°1946), Gerard Geerinckx (°1943) and Albert Rubens (°1944)) exhibit next to recent graduates of the Royal Academy of Fine Arts (Willy Plompen (°1942) and Jan Van Den Abbeel (°1943)), and two seniors: Amédée Cortier (°1921) and René Heyvaert (°1929).

After 1968, several attempts are made to continue the cooperation. For various reasons the "PLUS"-project and the friendship between Yves De Smet, Willy Plompen and Jan Van Den Abbeel comes to an end. Yves De Smet starts in 1969 together with his wife Jenny Van Driessche a gallery, Plus-Kern. In 1969 and 1970 Willy Plompen and Jan Van Den Abbeel still come to some remarkable joint realizations.

The exhibition "PLUS" and Yves De Smet, curated by Koen Brams, is part of the multi-annual research project Ghent, playing field of the visual arts (1957-1987) (KASK & Conservatorium (HOGENT - Howest)) by Godart Bakkers, Koen Brams, Wouter De Vleeschouwer, Sofie Frederix and Naninga Lens.

As part of the exhibition, Escautville is producing a film with the same name, after a concept by Koen Brams, and realized by Lisa Spilliaert.

On the occasion of "PLUS" and Yves De Smet, Posture Editions (www.posture-editions.com) brings out an eponymous publication: Posture Pockets N° 1 (19.5 x 13 cm, 160 p.). ISBN: 978 94 9126 250 0. Price: € 25.

The exhibition, the film and the book were realized with the support of KASK & Conservatorium (HOGENT - Howest), Posture Editions, the city of Ghent and the Flemish government.

«PLUS» and Yves De Smet
Photo: Jordi Coppers

«PLUS» and Yves De Smet
Photo: Jordi Coppers

«PLUS» and Yves De Smet
Photo: Jordi Coppers

«PLUS» and Yves De Smet
Photo: Jordi Coppers

«PLUS» and Yves De Smet
Photo: Jordi Coppers

«PLUS» and Yves De Smet
Photo: Jordi Coppers

«PLUS» and Yves De Smet
Photo: Jordi Coppers

«PLUS» and Yves De Smet
Photo: Jordi Coppers

«PLUS» and Yves De Smet
Photo: Jordi Coppers

«PLUS» and Yves De Smet
Photo: Jordi Coppers

«PLUS» and Yves De Smet
Photo: Jordi Coppers

«PLUS» and Yves De Smet
Photo: Jordi Coppers

«PLUS» and Yves De Smet
Film: Lisa Spilliaert
Photo: Jordi Coppers

«PLUS» and Yves De Smet
​Filmstill: Lisa Spilliaert

Design: Pauline Scharmann